Aktualności

„SUKURS” Spółka Cywilna Doradztwo Podatkowe i Prawne, Mirosława Lorczyk, Robert Lorczyk zapraszają do udziału w projekcie i skorzystania ze wsparcia przewidzianego dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

25.03.2022


Więcej niż życia

Zaplanowano następujące formy wsparcia:

Etap 1. Podnoszenie kompetencji opiekunów faktycznych w formie kształcenia.
Zakładamy 40 godzinne szkolenia teoretyczno – praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla 2 grup 10 osobowych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia. Program szkolenia będzie dostosowany do specyfiki i potrzeb opiekuna.

Etap 2.Poradnictwo dla opiekunów faktycznych.
Zapewnimy 20 opiekunom faktycznym uczestniczącym w proj. poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Porady udzielać będą m.in. lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, prawnicy. Zakładamy przeciętnie po 6 godzin wsparcia na każdego opiekuna faktycznego.

Etap 3. Wsparcie osób potrzebujących wsparcia i opiekunów faktycznych w formie opieki wytchnieniowej.
Usługi w postaci krótkookresowego całodobowego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób potrzebujących wsparcia, w zastępstwie za opiekunów faktycznych.  Zapewnimy 15 osobom przeciętnie 14 dniowe pobyty w niepublicznych placówkach opieki społecznej, dysponujących wolnymi miejscami.

Szczegółowe informacje można uzyskać W Centrum Usług Społecznych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95. Numer kontaktowy: 509-833-335. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32

Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40