Projekty

POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w Bytomiu

07.04.2021


Więcej niż życia

Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy wraz z Partnerami tj. Fundacją „WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu oraz Fundacją Ekspert – Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu realizuje projekt pt.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w Bytomiu” Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społecznych, którymi będą: usługi opiekuńcze, asystenckie i specjalistyczne usługi opiekuńcze poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia usług społecznych na terenie miasta Bytomia województwa śląskiego w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

Kto może wziąć udział?

Rozpoczynamy rekrutację w projekcie. Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych:

 1. Zamieszkujących na terenie miasta Bytomia.
 2. Zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

06 luty 2019 r. Ruszyły usługi opiekuńcze w projekcie …

Z początkiem miesiąca rozpoczęło się świadczenie usług opiekuńczych w ramach zadania 1 „Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania w Bytomiu”. Usługi są świadczone w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta oraz w godzinach nocnych. Usługi realizowane będą wg wymagań Regulaminu konkursu, Załącznika nr 8 Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej, Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 oraz w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności:

 1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 2. opiekę higieniczną,
 3. pielęgnację zaleconą przez lekarza,
 4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem, wykazane w standardzie 2 Załącznika nr 8.

25 luty 2019 r. Rekrutacja do projektu trwa …

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE - Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na obszarze miasta Bytomia w województwie śląskim, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. 90 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi/asystenckimi/specjalistycznymi (usługi w miejscu zamieszkania danej osoby).

Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150{8abb299ce035f3964ef83da4bf768c654c80e81240cbc29973928d1dea6e915f} właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Od powyższych osób nie będziemy pobierać odpłatności za usługi asystenckie lub opiekuńcze. Korzystanie z usług asystenckich lub opiekuńczych jest możliwe również przez inne osoby niż wskazane w powyżej. Osoby te zakwalifikujemy do wsparcia na podstawie listy rekomendowanych wniosków, oraz w miarę wolnych miejsc, po zapewnieniu wsparcia osobom preferowanym. Osoby takie będą zobowiązane do wnoszenia częściowej odpłatności za usługi asystenckie lub opiekuńcze.

W tej fazie naboru będziemy preferować następujących uczestników do proj.:

 1. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z n. sprzężonymi, z n. intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 2. osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek wskazanej w punkcie 27 Słownika pojęć regulaminu konkursu;
 3. osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dane osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ;
 4. osoby mieszkujące samotnie;
 5. osoby zamieszkujące na obszarze objętym lokalnym programem rewitalizacji.

Jedynym kryterium rekrutacji dla opiekunów osób niesamodzielnych będzie kolejność zgłoszeń.

15 Maj 2019 r. ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Do projektu poszukujemy osób spełniających trzy przesłanki, kwalifikujące do udziału w projekcie:

W ramach projektu zostaną one objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania), które będą świadczone przez wykwalifikowane osoby tj. opiekunki/opiekunów.

08 lipca 2019 r. Pełnisz funkcję opiekuna faktycznego? Zgłoś się na szkolenie …

Opiekujesz się osobą niesamodzielną albo chcesz się taką osobą opiekować?

Jeśli tak – zapraszamy do udziału w naszym projekcie.

Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy w partnerstwie z Fundacją „WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu i Fundacją Ekspert – Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu realizuje projekt pt.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w Bytomiu”, który ma na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

W ramach projektu jako OPIEKUN FAKTYCZNY otrzymasz:

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – zapraszamy do kontaktu z Centrum Usług Opiekuńczych w Bytomiu

Dane kontaktowe

Jolanta Woźnica „PESONA” Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy,

ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław, e-mail: persona.ino@wp.pl.

Fundacja Ekspert-Kujawy,

ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, tel. (52) 35 76 215.

Fundacja „WIĘCEJ Z ŻYCIA”,

Osiedle przy Skrzyżowaniu Rzek 1A/6, 62-100 Wągrowiec, tel.: 506-507-193 lub 798-620-488.

Osoby zainteresowanie udziałem projekcie zapraszamy do biura w Bytomiu:

Centrum Usług Opiekuńczych w Bytomiu, ul. Fałata 39/9A, 41-902 Bytom, tel.: 605 – 967 - 017.

Biuro jest miejscem pracy pracownika specjalistycznego po profilu medycznym/socjalnym wspierającego pracę opiekunek/opiekunów. Biuro służy do przyjmowania świadczeniobiorców, opiekunek/opiekunów oraz osoby niesamodzielne. W Biurze projektu można uzyskać wszelkie informacje o projekcie, jak również dokumenty zgłoszeniowe, regulamin itp.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!