Projekty

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie pt. „Pogodna Jesień Życia w Żorach” dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

22.09.2022


Tytuł projektu: „Pogodna Jesień Życia w Żorach”
Nr wniosku: WND-RPSL.09.02.05-24-018B/20
Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne
Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

REGULAMIN naboru i uczestnictwa w projekcie ŻORY z dnia 26.10.2021 (DOC)