Aktualności

Aktualności


Rekrutacja cały czas trwa

Data: 06.12.2021 Kategorie: Aktywna integracja w powiecie gostyńskim i śremskim

baner z logami: fundusze europejskie, RP, samorząd województwa wlkp, unia europejska

Lider projektu Kancelaria Ekonomii Społecznej non profit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną ARKA zaprasza do udziału w projekcie

Rekrutacja prowadzona jest na terenie województwa wielkopolskiego na terenie dwóch powiatów: gostyńskiego i śremskiego zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą niedyskryminacji.

Do projektu przyjmowane są osoby spełniające kryteria obligatoryjne dla wszystkich uczestników projektu, jakimi jest przynależność do grupy docelowej, tj.:

 • zamieszkanie w rozumieniu KC na terenie gmin dwóch powiatów województwa wielkopolskiego:
  • powiatu gostyńskiego: Gmina Gostyń, Gmina Borek Wielkopolski, Gmina Krobia Gmina Pępowo –gmina wiejska, Gmina Piaski-gmina wiejska, Gmina Pogorzela, Gmina Poniec;
  • powiatu śremskiego: Gmina Brodnica-gmina wiejska, Gmina Książ Wielkopolski, Gmina Dolsk, Gmina Śrem
 • status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
 • status osoby biernej zawodowo
 • ukończone 18 lat

Następnie osoby będą weryfikowane pod względem spełnienia kryteriów preferencyjnych punktowanych:

 • Osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w Rozdziale 3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek wymienionych powyżej); (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki w formularzu rekrutacyjnym i/lub zaświadczeń (+ 5 pkt)
 • osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym (+ 8 punktów),lub umiarkowanym (+ 5 punktów), lub osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoba z niepełnosprawnością intelektualną i osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych); (+ 5 pkt) (weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności i oświadczenia Uczestnika/czki w formularzu rekrutacyjnym)
 • Osoba lub rodzina otrzymująca wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie powiela działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ; (+ 2 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki lub zaświadczenie np. z OPS o korzystaniu z PO PŻ)
 • Osoba, rodzina lub środowisko zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. (+ 2 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki w formularzu rekrutacyjnym),

oraz kryteriów preferencyjnych własnych (projektowych) punktowanych

 • Kobieta;(+ 2 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki)
 • Osoba zamieszkująca obszar wiejski; (+ 1 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki)
 • Osoba bez zawodu;(+ 5 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki)
 • Osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności; (+ 3 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki)
 • Osoba z wykształceniem gimnazjalnym i niższym; (+ 3 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki)

Więcej informacji w biurze projektu;

Spółdzielnia Socjalna ul. Kolejowa 24,
63-800 Gostyń
Tel. 601 066 070

Całkowita wartość Projektu: 1 085 595,96zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 922 756,56zł

Zobacz też


Osoba rozmawiająca przez telefon i pracująca przy laptopie

Projekty

Jesteśmy organizatorem i partnerami projektów asystenckich na terenie całej Polski..

Przejdź do projektów
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem szkoleń asystenckich i nie tylko na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który podejmując określone zadania, realizuje je od początku do końca.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności