Aktualności

Oferujemy wsparcie dla opiekunów faktycznych z Rybnika

16.05.2022


Więcej niż życia Zaplanowano następujące formy wsparcia: Etap 1. Podnoszenie kompetencji opiekunów faktycznych w formie kształcenia. Zakładamy 40 godzinne szkolenia teoretyczno – praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla 2 grup 10 osobowych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia. Program szkolenia będzie dostosowany do specyfiki i potrzeb opiekuna. Etap 2.Poradnictwo dla opiekunów faktycznych. Zapewnimy 20 opiekunom faktycznym uczestniczącym w proj. poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Porady udzielać będą m.in. lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, prawnicy. Zakładamy przeciętnie po 6 godzin wsparcia na każdego opiekuna faktycznego. Etap 3. Wsparcie osób potrzebujących wsparcia i opiekunów faktycznych w formie opieki wytchnieniowej. Usługi w postaci krótkookresowego całodobowego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób potrzebujących wsparcia, w zastępstwie za opiekunów faktycznych.  Zapewnimy 15 osobom przeciętnie 14 dniowe pobyty w niepublicznych placówkach opieki społecznej, dysponujących wolnymi miejscami. Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia: 509-833-335.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32

Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40