Aktualności

Pakiety usług opiekuńczych w Rybniku

15.11.2021


Pakiety usług opiekuńczych w Rybniku Więcej niż życia W ramach wariantu I Uczestniczka/Uczestnik otrzymują miesięcznie:

W ramach wariantu II Uczestniczka/Uczestnik otrzymują miesięcznie: W ramach Zadania 1 pobierana jest częściowa odpłatność za usługę opiekuńczą w przeciętnej wysokości 4,50 zł za godzinę. Dla Wariantu I będzie to 279,00 zł miesięcznie, a dla II 558,00 zł/miesięcznie. Opłaty za udzielane świadczenia będą pobierane tylko i wyłącznie od osób nie spełniających kryterium dochodowego. Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150{8abb299ce035f3964ef83da4bf768c654c80e81240cbc29973928d1dea6e915f} właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na dzień ogłoszenia niniejszego regulaminu jest to kwota 1051,50 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej lub 792,00 zł netto na osobę w rodzinie) – nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. Zachęcamy do udziału w projekcie! Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95, telefon: 509 833 335 lub 664 770 809

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32

Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40