Aktualności

Zapraszamy do skorzystania z usług sąsiedzkich w projekcie …

07.04.2021


Partner projektu Fundacja „Więcej z Życia” w ramach zdania 4 „Wsparcie opiekunów faktycznych i usług sąsiedzkich” zaprasza do skorzystania z usług sąsiedzkich.
Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, dzięki któremu osoby niesamodzielne mogą korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące.


Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności :

  1. pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
  2. pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
  3. pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
  4. pomoc w praniu odzieży i bielizny;
  5. pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach;
  6. informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;
  7. odwiedziny w szpitalu

Usługi sąsiedzkie świadczone będą w zależności od potrzeb osoby niesamodzielnej, nie rzadziej niż jeden raz na dobę, w ciągu dnia. W nagłych przypadkach usługi mogą być świadczone w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie).

W ramach naszego projektu możemy przyjąć 10 osób niesamodzielnych – podopiecznych sąsiadów oraz 10 Sąsiadów, którzy będą mogli świadczyć sąsiedzkie usługi opiekuńcze w ramach naszego projektu. Osoba chętna do świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach opiekuńczych, ale powinna być osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej i pozostającą w codziennym kontakcie z podopiecznym. Osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze w ramach naszego projektu zostanie kandydat, który odbędzie minimum 8-godzinne przygotowanie z zakresu realizacji usługi (np. przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie).

Warunki wykonywania sąsiedzkiej usługi opiekuńczej określi kontrakt trójstronny zawarty pomiędzy osobą niesamodzielną lub jej opiekunem prawnym, osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze i podmiotem realizującym sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług sąsiedzkich w projekcie
serdecznie zapraszamy!
Kontakt pod numerem telefonu: 503-737-190 lub 663-128-290