Aktualności

Aktualności


Specjalistyczne usługi opiekuńcze w projekcie…

Data: 02.11.2020 Kategorie: Pogodna Jesień Życia w powiecie tarnogórskim

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

Projekt przewiduje również realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania Uczestników projektu.

Zgodnie z § 2ROZPORZĄDZENIA MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ  z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), ustala się następujące rodzaje specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym:

 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
  • kształtowanie umiejętności zaspokajania  podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania , motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, a w szczególności takich jak:
   • samoobsługa, zwłaszcza wykonanie czynności gospodarczych i porządkowych,  w  tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
   • dbałość o higienę i wygląd,
   • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w  miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
   • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
   • korzystanie z usług różnych instytucji,
  • interwencje i pomoc w życiu rodzinie, w tym:
   • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
   • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
   • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
   • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
   • współpraca z  rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej , niepełnosprawnej,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
   • w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno – rentowych,
   • w  wypełnieniu dokumentów urzędowych,
  • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
   • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w  szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
   • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
   • w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
   • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
  • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi , w tym:
   • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
   • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
   • zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;
 2. Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
  • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
  • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
  • pomoc w wykupywaniu lub zamawiania leków w aptece,
  • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
  • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
  • pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych
 3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z pózn.zm.):
  • zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
  • współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;
 4. Pomoc mieszkaniowa, w tym:
  • w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
  • w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
  • kształtowanie relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;
 5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art.7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr.111, poz.535, z późn. zm).

Zachęcamy do kontaktu z:

Pracownikami specjalistycznymi o profilu medycznym/ socjalnym
- Panią Janiną Lizis oraz Panią Małgorzata Garczarczyk tel. 603-980-687

Centrum Usług  Opiekuńczych znajduje się przy ul. Górniczej 9c/1, 42-600 w Tarnowskich Górach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 941 633,54zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 774 611,30zł

Zobacz też


Osoba rozmawiająca przez telefon i pracująca przy laptopie

Projekty

Jesteśmy organizatorem i partnerami projektów asystenckich na terenie całej Polski..

Przejdź do projektów
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem szkoleń asystenckich i nie tylko na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który podejmując określone zadania, realizuje je od początku do końca.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności