Projekty

Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim.

25.06.2021


Projekt zakłada zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych: w miejscu zamieszkania, specjalistycznych, asystenckich i sąsiedzkich dla 100 os. Zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu toruńskiego oraz 20 osób z otoczenia, w tym 15 os. Opiekunów faktycznych i 5os. opiekunów sąsiedzkich. Realizowany będzie w okresie 1.10.2020 roku do 30.09.2022 roku. Z uwagi na sytuację w kraju związaną z wirusem COVID-19 realizacja projektu została opóźniona o kilka miesięcy. Zaplanowano też szkolenia i indywidualne poradnictwo dla opiekunów faktycznych w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, służące przezwyciężaniu nieporadności życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otocznia.  

ZAMÓWIENIE Nr sprawy: 2/2021/0074/WIĘCEJ Z ŻYCIA

z dnia 01.05.2021 r.

Tytuł zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych  (w miejscu zamieszkania i specjalistycznych usług opiekuńczych), usług asystenckich oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w powiecie toruńskim.

Termin składania ofert: 01.06.2021 r. do godz. 10.00.

Link do Bazy konkurencyjności i do dokumentacji zamówienia.: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/46148

Dokumentacja:

1.  Zapytanie ofertowe

2.  Formularz oferty

3.  Umowa (projekt)

Status postępowania: zakończone.

ZAMÓWIENIE Nr sprawy: 3/2021/0074/WIĘCEJ Z ŻYCIA

z dnia 09.05.2021 r.

Tytuł zamówienia: Świadczenie usług pracowników specjalistycznych wspierających pracę opiekunów/opiekunek w powiecie toruńskim.

Termin składania ofert: 17.05.2021 r. do godz. 10.00.

Link do Bazy konkurencyjności i do dokumentacji zamówienia.: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/47082

Dokumentacja:

1.  Zapytanie ofertowe

2.  Formularz oferty

3.  Umowa (projekt)

Status postępowania: zakończone.  Nie wpłynęła żadna oferta.