Aktualności

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

12.02.2023


Od 01.01.2023r. realizujemy projekt "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" edycja 2023 na terenie miasta Gliwice i w gminach: Wągrowiec, Rogoźno, Skoki, Gołańcz, Damasławek.

   

Grupa docelowa:

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

70% grupy docelowej stanowią osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.:

- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz

- dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności wymagające: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

 

Realizacja zadania ma zapewnić:

1. Poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia.

2. Wsparcie oraz pomoc adekwatną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.

4. Zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w różnych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

5. Wykorzystanie potencjału naszego podmiotu: Fundacji „Więcej z życia”, posiadającej statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz faktycznie prowadzącej działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

 

Osoby z grupy docelowej potrzebują wsparcia społecznego, umożliwiającego tym osobom prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem naszego zadania w zakresie usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania tych osób.

Planowana data ukończenia projektu: 31 grudnia 2023r.