Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie pt. „Pogodna Jesień Życia w Żorach” dofinansowanym w ramach Regionalnego [...]

22.09.2022

Tytuł projektu: „Pogodna Jesień Życia w Żorach” Nr wniosku: WND-RPSL.09.02.05-24-018B/20 Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs REGULAMIN naboru i uczestnictwa w [...]


Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie pt. „Pogodna Jesień Życia w Żorach” dofinansowanym w ramach [...]

22.09.2022

Tytuł projektu: „Pogodna Jesień Życia w Żorach” Nr wniosku: WND-RPSL.09.02.05-24-018B/20 Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs REGULAMIN naboru i uczestnictwa w [...]Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim.

25.06.2021

Projekt zakłada zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych: w miejscu zamieszkania, specjalistycznych, asystenckich i sąsiedzkich dla 100 os. Zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu toruńskiego oraz 20 osób z otoczenia, w tym 15 os. Opiekunów faktycznych i 5os. [...]