Aktualności

Aktualności


Rekrutacja do projektu trwa. Zapraszamy do zapisu

Data: 06.09.2021 Kategorie: Aktywna integracja w powiecie gostyńskim i śremskim

baner z logami: fundusze europejskie, RP, samorząd województwa wlkp, unia europejska

Lider projektu Kancelaria Ekonomii Społecznej non profit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną ARKA zaprasza do udziału w projekcie

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie województwa wielkopolskiego na terenie dwóch powiatów: gostyńskiego i śremskiego zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą niedyskryminacji. Nabory będą rozłożone w czasie, co będzie sprzyjało w pozyskiwaniu Uczestników Projektu.

Nabór obejmuje następujące elementy:

 • Złożenie w formie pisemnej Formularza Rekrutacyjnego wraz załącznikami (dostępny w siedzibie Biura projektu, (formularz dostępny w biurze i na stronie internetowej).
 • Weryfikację formalno-merytoryczną połączoną z rozmową / konsultacją ze specjalistą ds. rekrutacji przy pomocy Karty Oceny Formularza Rekrutacyjnego. Istnieje możliwość uzupełnienia złożonych dokumentów w terminie 7 dni roboczych. Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego weryfikować ma m.in. spełnienie kryteriów dostępu:
  • kryteriów obligatoryjnych dla wszystkich uczestników projektu, jakim jest przynależność do grupy docelowej, tj.:
   • zamieszkanie w rozumieniu KC na terenie gmin dwóch powiatów województwa wielkopolskiego:
    • powiatu gostyńskiego: Gmina Gostyń, Gmina Borek Wielkopolski, Gmina Krobia Gmina Pępowo –gmina wiejska, Gmina Piaski-gmina wiejska, Gmina Pogorzela, Gmina Poniec;
    • powiatu śremskiego: Gmina Brodnica-gmina wiejska, Gmina Książ Wielkopolski, Gmina Dolsk, Gmina Śrem
     Weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki w formularzu rekrutacyjnym;
   • status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 – weryfikacja poszczególnych przesłanek :
    1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
    2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym- zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
    3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
    4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969- zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości
    5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. Zm) – zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii
    6. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020- odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia
    7. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością- odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
    8. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – zaświadczenie od lekarza odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
    9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020- zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
    10. osoby korzystające z PO PŻ – zaświadczenie z OPS lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
   • status osoby biernej zawodowo (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z ZUS i oświadczenia Uczestnika/czki);
   • ukończone 18 lat (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki w formularzu rekrutacyjnym, dokument tożsamości do wglądu ).
  • oraz kryteriów preferencyjnych punktowanych:
   • Osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w Rozdziale 3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek wymienionych powyżej); (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki w formularzu rekrutacyjnym i/lub zaświadczeń (+ 5 pkt)
   • osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym (+ 8 punktów),lub umiarkowanym (+ 5 punktów), lub osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoba z niepełnosprawnością intelektualną i osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych); (+ 5 pkt) (weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności i oświadczenia Uczestnika/czki w formularzu rekrutacyjnym)
   • Osoba lub rodzina otrzymująca wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie powiela działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ; (+ 2 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki lub zaświadczenie np. z OPS o korzystaniu z PO PŻ)
   • Osoba, rodzina lub środowisko zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. (+ 2 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki w formularzu rekrutacyjnym),
 • oraz kryteriów preferencyjnych własnych (projektowych) punktowanych
  • Kobieta;(+ 2 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki)
  • Osoba zamieszkująca obszar wiejski; (+ 1 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki)
  • Osoba bez zawodu;(+ 5 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki)
  • Osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności; (+ 3 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki)
  • Osoba z wykształceniem gimnazjalnym i niższym; (+ 3 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki)

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej – przygotowywana będzie lista rankingowa oraz lista rezerwowa. W pierwszej kolejności przyjęte będą osoby spełniające kryteria formalne i z największą ilością punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Z listy rezerwowej będą przyjmowanie osoby do projektu wówczas, gdy nie będzie już chętnych znajdujących się w trudniejszej sytuacji społecznej i osobistej.
Obligatoryjne kryteria dostępu do projektu będą weryfikowane za pomocą odpowiednich zaświadczeń, orzeczeń, oświadczeń, na etapie rekrutacji i ponownie w chwili przystępowania do pierwszej formy wsparcia.

Nabory będą rozłożone w czasie, co będzie sprzyjało pozyskiwaniu Uczestników Projektu. Planujemy 10 naborów po 10 osób. Czas trwania naboru będzie uzależniony od czasu, w którym zostanie zrekrutowana średnio 10 osobowa grupa osób spełniająca kryteria formalne. Wynika to z obligatoryjnego udziału wszystkich uczestników UP w Treningu kompetencji i umiejętności społecznych, gdzie grupa warsztatowa ma liczyć śr. 10 osób, aby była efektywna.

Całkowita wartość Projektu: 1 085 595,96zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 922 756,56zł

Zobacz też


Osoba rozmawiająca przez telefon i pracująca przy laptopie

Projekty

Jesteśmy organizatorem i partnerami projektów asystenckich na terenie całej Polski..

Przejdź do projektów
Zbiór drewnianych klocków przedstawiający napis learn

Szkolenia

Jesteśmy organizatorem szkoleń asystenckich i nie tylko na terenie całej Polski.

Przejdź do szkoleń
Wskazuje napis we want you

Oferty

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który podejmując określone zadania, realizuje je od początku do końca.

Przejdź do ofert

W celu zapewnienia optymalnej wygody korzystania z naszej strony, używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Polityka prywatności